Naša činnosť

OZ Pronatur sa prostredníctvom svojich aktivít doposiaľ prioritne venovalo od roku 2009 činnostiam zameraným na zvýšenie biodiverzity akvatických ekosystémov, podpory trvalo udržateľného turizmu na lolálnej úrovni (Muránska Planina), budovaniu sietí a partnerstiev na odbornej ako aj aplikačnej (užívateľskej) úrovni s partnermi v SR ako aj zahraničí (Nemecko).

Od roku 2010 sa okrem realizovaných projektov rozšíril záber pôsobnosti OZ aj na problematiku ekosystémových služieb (ďalej len ESS) s nadviazaním spolupráce s partnermi v Rakúsku a následne od roku 2011 v súvislosti s podporou výmeny skúsenosti aj s partnermi v Rumunsku. V súčasnosti sú aktivity OZ orientované na upresnenie metodických aspektov ESS so zdieľaním skúseností s partnermi z ďalších krajín a ich implementácie v praxi s využitím znalostí a potenciálu oblasti geoinformatiky.

S využitím techník participatívnej komunikácie s relevantnými subjektmi organizuje rôzne podujatia zamerané na zdieľanie relevantných informácií, skúseností a na tvorbu nových kontaktov a sietí. Kľúčovým cieľom realizovaných činností je podpora efektívneho rozhodovania v oblasti využívania a plánovania aktivít v krajine s aktívnym zapojením dotknutých subjektov.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.