Centralparks

logo-central

Akronym: Centralparks

Kód: CE1359

Programová priorita: 3. Spolupráca na prírodných a kultúrnych zdrojoch pre udržateľný rast v Strednej Európe

Špecifický cieľ: 3.1  Zlepšiť kapacity pre integrovaný manažment životného prostredia pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Obdobie trvania projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Celkový rozpočet projektu: 1 599 440,00 Eur

Rozpočet OZ PRONATUR: 100 697,97 Eur

Hlavný koordinátor: European Academy of Bozen-Bolzano (Eurac Research), Taliansko

Projektoví partneri:

1. European Academy of Bozen-Bolzano (IT)

2. Štátna ochrana prírody SR (SK)

3. NFA-Romsilva – Piatra Craiului National Park Administration R.A. (RO)

4. Ekopsychology Society (PL)

5. Danube-Ipoly National Park Directorate (HU)

6. OZ PRONATUR (SK)

7. European Wilderness Society (AT)

8. Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mounatins (CZ)

Asociovaní partneri:

Ministry of the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)

Ministerstvo životného prostredia SR (SK)

Ministry of Environment (PL)

Ministry of Environment (RO)

DANUBEPARKS (AT)

CEEweb for Biodiversity (HU)

European Beech Forest Network (DE)

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (UA)

Cieľ projektu: Zlepšenie odborných kapacít organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o chránené územia v Karpatoch, ktoré patria k najvýznamnejším eko-regiónom v Európe.

Stručný opis projektu: Úbytok biodiverzity a narastajúce tlaky ohrozujú prírodné hodnoty aj karpatského regiónu a tradičné prístupy k obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k ochrane prírody už v súčasnosti nepostačujú a negarantujú dlhodobý ekonomický prínos a poskytovanie ekosystémových služieb. Realizáciou projektu sa podporí ochrana prírody a miestny trvalo udržateľný rozvoj, zlepšia sa kapacity pre integrovaný manažment v oblasti životného prostredia a strategické prístupy, podporí sa medzinárodná spolupráca a zmiernia sa prebiehajúce hrozby a tlaky na biodiverzitu. Vypracované budú koncepčné dokumenty a nástroje ako pomôcka pre orgány štátnej správy a správy chránených území, zamerané na podporu biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj udržateľného turizmu, integrované plánovanie v ochrane prírody, hodnotenie biotopov, ekosystémových služieb a komunikáciu s miestnymi komunitami. Centralparks podporuje spoločné činnosti pre integrovaný manažment biodiverzity, vytváranie medzinárodných pracovných skupín a zapájanie odborníkov z rôznych karpatských krajín i zapájanie miestnych komunít a zainteresovaných skupín. Vypracované a testované budú inovatívne nástroje pre riadenie a rozhodovanie ako je príručka pre hodnotenie ekosystémových služieb, prieskumy pomocou laserového skenovania pre hodnotenie biotopov a plánovanie starostlivosti. Projektom sa podporí posilnenie medzinárodných sietí s cieľom harmonizovania prístupov a postupov a opatrení v prihraničných a cezhraničných chránených územiach. Vypracované stratégie budú schválené Karpatským dohovorom , čím bude zabezpečené ich prijatie na politickej úrovni a ich implementácia z hľadiska dlhodobej perspektívy.

Bližšie informácie:

Webová stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html

Sociálne médiá: https://centralparks.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Centralparks/

Twitter: https://twitter.com/Centralparks19

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centralparks/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkbK2BPURRuZnhsbiiIAxA

Partneri:

loga

 


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.