Hodnotenie ekosystémových služieb v chránených územiach (NP Muránska planina)

Finančne podporený: UNDP GEF-SGP (Program malých grantov)

Realizácia: 2012 – 2014 (18 mesiacov)

Ciele projektu:
- poukázať na skutočnú hodnotu biodiverzity pre človeka a miestne komunity
- zapojiť znevýhodnené skupiny z regiónu – študenti stredných škôl (cestovný ruch), nezamestnaní, Rómovia – aktívna účasť na tvorbe metodiky, dotazníkový zber údajov v teréne
- zistiť či zelený turizmus môže byť alternatívou k masovému turizmu
- zhodnotiť ekosystémové služby v modelovom území NP Muránska planina
- vytvoriť metodiku na rýchle (hrubé) hodnotenie ekosystémových služieb v chránených územiach
- vytvoriť návrh metodiky platieb za ekosystémové služby (PES)
- vytvoriť prehľad dostupnej literatúry k hodnoteniu ekosystémových služieb a slovník pojmov
- poukázať na nový pohľad na chránené územia, ktoré poskytujú skutočne hodnotné služby pre človeka

Projekt bol realizovaný v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Muránska planina, VSP Muránska planina, SOŠ Tisovec, Technickou univerzitou vo Viedni a WWF. Projekt priamo nadväzuje na závery projektu Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus, v rámci ktorého boli identifikované ťažiskové problémy územia a jedným z nich je aj nedostatok nástrojov na správnu komunikáciu a interpretáciu turizmu v území.

Viac informácií…

Hlavné výstupy:

Iné:


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.