SDI4Apps

Finančne podporený: FP7 The Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP)

Realizácia: 04/2014 – 03/2016 (36 mesiacov)

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu SDI4apps je tvorba súboru softvérovo aplikačných nástrojov “sdi4apps klient – server platformy”,  ktoré umožnia tvorcom aj užívateľom priestorových informácií lepšie využitie ich potenciálu. Tvorba predmetnej platformy bude pozostávat z OpenSource komponent (enablers) a jej cieľom bude poskytnúť možnosť integrácie, publikácie hetegogénnych geopriestorových informácií (SDI aj Linked Open Data obsah), vrátane integrácie súvisiacich aplikácií a orientácie na mobilné technológie. SDI4all platforma bude implementovateľná tak v rámci infraštruktúry poskytovateľa digitálneho geopriestorového obsahu s vlastnou infraštruktúrov ako aj pre tých, ktorí takouto infraštruktúrou nedisponujú prostredníctvom technológie Software-as-a-Service Cloud. Okrem tohto hlavného cieľa má projekt ambíciu overiť platformu SDI4all prostredníctvom pilotných riešení v oblastiach:
• Easy Data Access
• Open Smart TouristData
• Open Sensor Network
• Open Land Use Map Through VGI
• Open INSPIRE4Youth
• Ecosystem Services Evaluation

Posledne uvedené pilotné riešenie bude nosným poslaním participácie OZ Pronatur na tomto projekte. Projekt takisto plánuje uvolniť platformu pre jej ďalší rozvoj a využívanie prostredníctvom vývojárskych a užívateľských komunít.

Webstránka projektu:  http://sdi4apps.eu/


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.