O nás

Občianske združenie Pronatur (ďalej len OZ Pronatur) je dobrovoľnou záujmovou organizáciou s cieľom podporovať ochranu prírody a životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj spoločnosti s dôrazom na vyvážený regionálny rozvoj, podporu marginalizovaných skupín spoločenstva, občianskej participácie a podporu zdravého životného štýlu s dôrazom na zachovanie rovnováhy medzi človekom a prírodou. Dosiahnutie uvedených cieľov je realizované  s pomocou využívania geoinformačných technológií a služieb umožňujúcich efektívny zber, spracovanie,a distribúciu priestorových informácií v súlade s aktuálnymi požiadavkami, trendmi a štandardmi.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.