Zameranie

  • Trvalo udržateľný turizmus

kľúčové slová: Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus, spolupráca so stakeholdrami, turistické produkty, zelený poznávací turizmus

  • Ekosystémové služby

kľúčové slová: ekosystémové služby, ekosystémové funkcie, hodnotenie ekosystémových služieb, mapovanie ekosystémových služieb, indikátory,

  • Geoinformatika

kľúčové slová:  interoperabilita, infraštrukúra priestorových informácií, priestorové údaje, prepojené otvorené údaje, služby, metaúdaje, testovanie, validácia, licenčná politika, autorské právo


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.