Projekty

Projekty v realizácii

Ukončené projekty

Potencionálne projektové námety


 

 • Ukončené projekty

Hodnotenie Ekosystémových Služieb pre NP Veľká Fatra – participatívny projekt

Projekt bol realizovaný v spolupráci člena nášho OZ  s Univerzitou v Klagenfurte (Rakúsko) a Správou NP Veľká Fatra. V rámci projektu boli hodnotené ekosystémové služby v NP Veľká Fatra a bola vyčíslená ich hodnota.

Rieka bez bariér – participatívny projekt

V rámci projektu bola úspešne odstránená najväčšia bariéra na rieke Muráň. Projekt bol úspešne ukončený v roku 2010. Projekt bol podporený z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu.

Príprava projektových zámerov pre NP Muránska planina

Projekt bol realizovaný v rokoch 2007-2008 v spolupráci s nemeckým partnerom „blue! advancing european projects“. Cieľom projektu bolo spracovanie analýzy územia a identifikovanie potenciálu rozvoja v oblasti ochrany prírody a rozvoja turizmu. Výstupom projektu bolo 9 projektových návrhov, ktoré slúžia ako základ pre ďalší rozvoj činnosti OZ v území.

Analýza GAP finančnej medzery pre CHKO Poľana

Projekt sa realizuje v spolupráci s NP Maramures z Rumunska. Cieľom je identifikovať potrebu zdrojov na zabezpečenie plnenia funkcií ekosystémových služieb a ekosystémov, inými slovami na manažment chráneného územia.

Hucule na Muránskej planine

Návrat pôvodného karpatského plemena na Muránsku planinu je jedným z projektových zámerov vypracovaných nemeckým partnerom blue!. Projekt bol čiastkovo realizovaný v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR výstavbou útulne na Burde. Ďalšia fáza projektu pokračuje aj v spolupráci s OZ Zbojská, Slovenský hucul klub a maďarskou rozvojou regionálnou agentúrou v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s cieľom obnovenia tradičného hospodárenia a manažmentu biotopov pomocou huculov.

Viac informácií…

 • Potencionálne projektové námety

Efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov v CHKO Poľana

Cieľom projektu je zhodnotenie potenciálu a konfliktov pri využívaní lesnej biomasy a ekonomické hodnotenie ekosystémovej služby „drevné lesné produkty“. Na tomto projekte spolupracujeme s našou partnerskou organizáciou blue! advancing european projects a Správou CHKO Poľana.

 —————————————————————————————————————————————————-

Doterajší projektoví partneri

 • Správa NP Muránska planina
 • Správa NP Veľká Fatra
 • Správa CHKO-BR Poľana
 • Muránska planina, n.f.
 • VSP Muránska planina
 • SOŠ Tisovec
 • blue! advancing european projects, Nemecko
 • WWF – DCP Viedeň, Rakúsko
 • Technická univerzita Viedeň, Rakúsko
 • Biosférická rezervácia (BR) Entlebuch, Švajčiarsko
 • Vysoká škola technická v Rapperswille, Švajčiarsko


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.