O Združení

Občianske združenie PRONATUR je dobrovoľnou záujmovou organizáciou osôb združených v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení, ktorá bola založená v roku 2007 s cieľom podporovať ochranu prírody a životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti s dôrazom na vyvážený regionálny rozvoj, podporu marginalizovaných skupín spoločenstva, občianskej participácie a podporu zdravého životného štýlu. Dosiahnutie uvedených cieľov je realizované s pomocou využívania geoinformačných technológií a služieb.

Centralparks

Budovanie riadiacich kapacít karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom

Ekosystémové služby v chránených územiach

Ekosystémové služby v chránených územiach Projekt Ekosystémové služby v NP Muránska planina bol realizovaný v rokoch 2014-2015 s finančnou podporou GEF SGP. Partnermi v projekte boli TU Viedeň, WWF Viedeň, SOŠ Tisovec, VSP Muránska planina – Čierny Hron, ŠOP SR – S NP Muránska planina. Ekosystémové služby  sú funkcie ekosystémov, ktoré umožňujú napĺňať ľudské potreby.

Nový model riadenia v BR Poľana

Nový model riadenia v BR Poľana   Projekt „Príroda ľuďom – ľudia prírode“  Projekt bol realizovaný v rokoch 2014-2015 s podporou Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nadácie Ekopolis. Partnermi projektu boli BR Poľana, BR Entlebuch (Švajčiarsko), Vysoká škola Rapperswil (Švajčiarsko), Slovenský výbor MAB, Univerzita Bern. Potreba projektu vyplynula z nesystémovosti riadenia Biosférických rezervácií (BR) na Slovensku, ako aj nedostatočného vnímania ich významu verejnosťou.

Európska charta pre udržateľný turizmus v NP Muránska planina

Európska charta pre udržateľný turizmus v NP Muránska planina Projekt bol realizovaný v rokoch 2009-2011. Partnerom projektu bola organizácia Europarc Federation a NP Harz (Nemecko). Európska charta pre udržateľný turizmus v chránených územiach je jeden z programov organizácie Europarc Federation a predstavuje praktický nástroj pre riadenie udržateľného turizmu v chránenom území založený na zapojení príslušných záujmových skupín do procesu riadenia turizmu v území.

DanubeHack

DanubeHack predstavuje sériu podujatí typu hackathon, zameraných na komunitnú podporu a posilňovanie povedomia v oblasti využitia geoinformačných technológií a služieb. Hackathony sú každoročne organizované od roku 2015 adresujúc rôzne témy od cezhraničného využitia údajov a služieb v rámci krajín Dunajského regiónu až po využitie potenciálu iniciatívy Copernicus v spolupráci so širokým spektrom zástupcov na národnej a medzináronej úrovni.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider