Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávania:

Momentálne neprebieha žiadne verejné obstarávanie.

Ukončené verejné obstarávania:

Projekt Hodnotenie ESS Národný Park Muránska planina

15.12.2014 Výzva: Tlač fotografickej knihy – Hriňovské lazy de Luxe, podrobné informácie nájdete tu:
Výzva na predloženie CP tlac knihy

25.02.2014: Text výzvy: "Dodanie materiálu na výrobu stolového kalendára (A “Papier“, B "Špirály“, C „Tonery“)"

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Dňa 10.3. 2014 do 15:00 hod

Projekt Príroda ľuďom – ľudia prírode

25.02.2014: Text výzvy: “Organizovanie študijnej cesty do BR Entlebuch (Švajčiarsko)“

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Dňa 12.3. 2014 do 15:00 hod

Projekt Príroda ľuďom – ľudia prírode

10.01.2014: Text výzvy: “Organizovanie seminára“

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Dňa 15.1. 2014 do 15:00 hod

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text výzvy: “Tvorba a registrácia loga pre BR a Tvorba regionálneho značenia“


Klauzula čestnosti

Obstarávateľ dodrţiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ neprijíma ţiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Obstarávateľ svojimi vlastnými záujmami neohrozí záujmy a ciele Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.