Aktuálne projekty

Citizens science

Projekt je zameraný na podporu občianskej vedy v Karpatoch, šírenie informácií o význame občianskej vedy medzi verejnosťou, ale aj e-learningové kurzy a odborné workshopy určené pre odbornú verejnosť.

CENTRALPARKS

Budovanie riadiacich kapacít karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom

BIOHOSPODÁRSTVO a ZELENÉ INOVÁCIE

Participácia v medzinárodných projektoch (Horizont 2020) zameraných na biohospodárstvo prostredníctvom odborných konzultácií, organizovania a facilitácií workshopov: BIOWAYSBIOVOICESBiobridges
V súčasnosti je pripravených niekoľko ďalších projektov, ktoré sú v hodnotení.
Na národnej úrovni OZ PRONATUR spolupracuje s Klastrom pre biohospodárstvo (Bioeconomy Cluster).

Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch

OZ PRONATUR sa v rámci celokarpatského projektu „Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch“ podieľa sa na tvorbe databáz finančných nástrojov, úspešných projektov a príslušných tematických príručiek

DanubeHack

Hackathony, workshopy a ďalšie komunitné podujatia a aktivity zamerané na podporu inovácií a sieťovania záujemcov o oblasť geoinformatiky.