Ekosystémové služby v chránených územiach

Ekosystémové služby  v chránených územiach

Projekt Ekosystémové služby v NP Muránska planina bol realizovaný v rokoch 2014-2015 s finančnou podporou GEF SGP. Partnermi v projekte boli TU Viedeň, WWF Viedeň, SOŠ Tisovec, VSP Muránska planina – Čierny Hron, ŠOP SR – S NP Muránska planina.

Ekosystémové služby  sú funkcie ekosystémov, ktoré umožňujú napĺňať ľudské potreby. V projekte sme hodnotili ESS v NP Muránska planina, pričom sme sa zamerali na potenciál udržateľného turizmu. Projekt nadväzuje na proces moderného riadenia turizmu v NP Muránska planina (Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus v chránených územiach) a prvotné štúdie na hodnotenie ESS na Slovensku. Projekt poukázal na hodnoty, ktoré dané územie prináša,  ako aj na fakt, že príjmy z turizmu priamo súvisia s existenciou NP a je záujmom miestnej komunity prispievať k udržiavaniu jeho hodnoty. Vytvorenie metodiky na hodnotenie ESS na Slovensku, poukázanie na prepojenie skutočnej hodnoty, nacenenia, „speňaženia” ESS (platieb za ESS - PES) a pozitívneho dopadu pre biodiverzitu a miestne komunity a spravodlivú alokáciu a distribúciu finančných zdrojov napomôže argumentácii v prospech ochrany územia s možnosťou benefitovať z neho. Hlavným cieľom projektu je zlepšená obhajoba záujmov ochrany prírody a udržateľnosť NP Muránska planina pre zachovanie biodiverzity miestnymi komunitami.