Nový model riadenia v BR Poľana

Nový model riadenia v BR Poľana

 

Projekt „Príroda ľuďom – ľudia prírode“ 

Projekt bol realizovaný v rokoch 2014-2015 s podporou Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nadácie Ekopolis. Partnermi projektu boli BR Poľana, BR Entlebuch (Švajčiarsko), Vysoká škola Rapperswil (Švajčiarsko), Slovenský výbor MAB, Univerzita Bern.

Potreba projektu vyplynula z nesystémovosti riadenia Biosférických rezervácií (BR) na Slovensku, ako aj nedostatočného vnímania ich významu verejnosťou. Cieľom projektu bolo na modelovom príklade BR Poľana nastoliť systémový a strategický model riadenia podporený dokumentmi strategického i akčného charakteru, zlepšiť vnímanie BR verejnosťou a zainteresovanými subjektmi. Bola vytvorená koordinačná rada BR, vypracované zásadné dokumenty súvisiace s jej riadením a rozvojom a uskutočnené prvé z naplánovaných opatrení. Projekt pomohol k prehĺbeniu dôvery, zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi zástupcami ochrany prírody a subjektmi hospodáriacimi v oblasti a tiež v informovaní miestneho obyvateľstva o hodnotách územia, v ktorom žijú.