BIOHOSPODÁRSTVO

BIOHOSPODÁRSTVO A ZELENÉ INOVÁCIE

Cieľ iniciatívy: podpora biohospodárstva s dôrazom na udržateľné využívanie ekosystémov a ich služieb

Participácia OZ Pronatur spočíva vo formálnom alebo neformálnom zapojení do viacerých projektov:

BIOWAYS - propagácia potenciálu biohospodárstva a zvyšovanie informovanosti verejnosti pomocou rôznych komunikačných techník a prostredníctvom aktivít zapojenia verejnosti a vývoja vzdelávacích nástrojov a materiálov

BIOVOICES -  zapojenie všetkých relevantných skupín zainteresovaných strán prostredníctvom platformy pre biohospodárstvo

Biobridges - podpora uvádzania produktov biohopodárstva na trh prostredníctvom podpory úzkej spolupráce a partnerstiev medzi výrobcami, obchodníkmi a zákazníkmi

GreenPULS (v hodnotení) - projekt zameraný na inovatívne agropotravinárske reťazce (partner projektu)

TRANSITION2BIO (v hodnotení) - projekt podporuje prechod na udržateľnejšiu výrobu, spotrebu a životný štýl (podpora projektu)

GreenTechLab (v hodnotení) - projekt zameraný na moderné podnikanie v oblasti zelených technológií (podpora projektu a záujem participovať)

Participácia OZ Pronatur: V rámci projektov to sú najmä odborné konzultácie, podporné listy pre ďalšie projekty v tejto oblasti, organizovanie a facilitácia workshopov. Na národnej úrovni je to spolupráca s Klastrom pre biohospodárstvo (Bioeconomy Cluster) napr. formou konzultácií pri príprave Stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku, 2020 (Príspevok slovenského biohospodárstva k Strategickému plánu SPP 2021 - 2027).

Web:
http://www.bioways.eu/
https://www.biovoices.eu/
https://www.biobridges-project.eu/