Centralparks – Stretnutie projektových partnerov v Sanoku (PL)

Centralparks - stretnutie projektových partnerov v Sanoku

Na sklonku októbra 2019 sa v poľskom mestečku Sanok, v unikátnom prostredí Múzea ľudovej architektúry, uskutočnilo pracovné stretnutie projektových partnerov.

Na stretnutí sme diskutovali o postupe implementácie projektových aktivít v prvej projektovej perióde apríl – október 2019, o dosiahnutých míľnikoch v jednotlivých pracovných balíčkoch a predovšetkým o plánoch do ďalšieho obdobia.

Pracovný balík WP1 – nadnárodné tematické pracovné oblasti

V rámci pracovného balíka WP1sú vytvorené tri tematické pracovné skupiny – biodiverzita, lokálny udržateľný turizmus a komunikácia s chránenými územiami. Na pracovnom stretnutí vedúci pracovného balíčka Zbigniew Niewiadomski z organizácie Stowarzyszenie Ekopsychologia informoval o realizovaných stretnutiach jednotlivých tematických pracovných skupín a o harmonograme ďalších prác. V ďalšom období sa budú národní experti venovať štúdiu relevantných dokumentov na karpatskej úrovni a na národnej úrovni, analýze príkladov dobrej a zlej praxe a prieskumu stakeholdrov. Kľúčovou úlohou bude vytvorenie štruktúry dokumentov jednotlivých tematických oblastí. Dôležitá je aj vzájomná harmonizácia dokumentov a ich nadväznosť na národné a nadnárodné rámce.

Pracovný balík WP2 – Budovanie kapacít pracovníkov karpatských chránených území

V rámci pracovného balíka WP2  nás zástupkyňa vedúceho pracovného balíka – NP Duna Ipoly Borbála Major informovala o realizovanom workshope a o plánovaných aktivitách, hlavne o monitoringu lesných a lúčnych biotopov pomocou metódy LiDaR.

Pracovný balík WP3 – Karpatská príručka pre ekosystémové služby

O aktivitách v rámci pracovného balíka spoločne informovali zástupcovia slovenských partnerov v projekte – Ján Kadlečík zo ŠOP SR a Zuzana Okániková z OZ Pronatur.

V sledovanom projektovom období bolo realizované stretnutie pracovnej skupiny pre ekosystémové služby v Bratislave. V rámci prvej projektovej periódy boli vypracované výstupy (deliverables) State of the Art/Gap analysis a Roadmap for stakeholders involvement. Bol vypracovaný prvý návrh štruktúry pre Karpatskú príručku pre ekosystémové služby (Carpathian Ecosystem Services Toolkit). Boli prezentované ďalšie kroky pri tvorbe toolkitu a vzdelávacích programov.

Prezentácia aktivít Sekretariátu Karpatského dohovoru

Eleonora Musco zo Sekretariátu Karpatského dohovoru informovala o možnostiach  propagácie projektu na rôznych fórach, predstavila paralelne bežiaci projekt ConnectGREEN a informovala o spolupráci s CNPA – Karpatskou sústavou chránených území.

Príjemným spestrením počas dvojdňového rokovania bol krátka návšteva Múzea ľudovej architektúry s odborným sprievodcom.